Logotyp dla Stowarzyszenia.
Działalność TUITAM obej-
muje kwestie turystyki i edu-
kacji przez podróżowanie.
Prawda, że zbożny cel?